(1)
IsnandarF. R.; FirdausM.; MaulanaA. STRATEGI PENINGKATAN ASET PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (HIK) CILEDUG. jabm 2016, 2, 12.